meet our team

Tobias

Tobias

Owner

Working Hours

Wed 10:00 AM to 5:00 PM
Thurs 10:00 AM to 5:00 PM
Fri 11:00 AM to 7:00 PM
Sat 10:00 AM to 5:00 PM

Danielle

Stylist

Working Hours

Tues 10:00AM to 7:00PM
Wed 10:00AM to 5:00PM
Thurs Off
Friday 10:00AM to 7:00PM
Sat 10:00AM to 5:00PM

Jennifer

Jennifer

Stylist

Working Hours

Tues 12:00PM to 7:00PM
Wed 1:00PM to 7:00PM
Thurs 10:00AM to 4:00PM
Fri OFF
Sat 10:00AM to 5:00PM

Melissa

Melissa

Stylist

Working Hours

Wed 10:00AM to 5:00PM
Thurs 12:00PM to 7:00PM
Fri 10:00AM to 5:00PM
Sat 10:00AM to 5:00PM

Brad

Brad

Stylist

Working Hours

Tues 12:00PM to 7:00PM
Wed 12:00PM to 7:00 PM
Thurs 12:00PM to 7:00 PM

Amy Hickman

Stylist